Kompetansestyring

Behovet for å drive strategisk kompetansestyring bunner gjerne i et ønske om å ha oversikt, kontroll og mulighet for å planlegge i forhold til organisasjonens humankapital. Det dreier seg om planlegging av kompetanseutviklende tiltak, anskaffelse av ny kompetanse, eller omorganisering av intern kompetanse også kalt kompetansemobilitet.

KOMPETANSEKARTLEGGING OG GAP

For at organisasjonen skal kunne ta gode strategiske beslutninger er det gjennom en årrekke utviklet svært god kartleggingsfunksjonalitet i Dossier ProFile. Gapanalyser bygger på den informasjonen som kommer fra kartleggingsprosessen, hvor gapet i kompetansen identifiseres der hvor det er en forskjell mellom krav til kompetanse og faktisk kompetanse, også sett opp mot måloppnåelse.

Løsningen innebærer

  • CV som dekker realkompetanse og med layout som kan tilpasses etter behov.
  • Kartlegging av kompetanse og gap analyser
  • Kompetansekatalog med nivellering av kompetanse og rapporter på kompetansegap.
  • Individuelle utviklingsplaner hvor kompetansehevende tiltak dokumenteres og kan lenkes opp mot eventuell kompetansegap.

Contact us for a demo today!